Facebook

Polub nas
na Facebooku

RODO

Informacja dla Klientów

Cukierni Jagódka Firma Mohoń Sp. Jawna

Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana przy zamówieniu wyrobów cukierniczych jest Cukiernia Jagódka Firma Mohoń Sp. Jawna (dalej jako „ADO”) z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ulicy Szkolnej 92,

dane kontaktowe ADO: e-mail: biuro@cukiernia-jagodka.pl , numer telefonu: 61 8125056

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i realizacji zamówienia na wyroby cukiernicze oraz podjęcia czynności z tym związanych, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony praw ADO.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) i f) RODO1, co znaczy, że jest to niezbędne dla wykonania umowy oraz dla ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony praw ADO.

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych i kategoriach odbiorców

Dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1. podmiotom zewnętrznym, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych w oparciu o stosowną umowę, o której mowa w art. 28 RODO
 2. podmiotom, w szczególności organom administracji publicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w ramach realizacji praw lub obowiązków ADO.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu realizacji zamówienia lub wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa lub zakończenia procesu dochodzenia roszczeń lub obrony praw ADO z tym związanych.

 1. Informacje o prawach

ADO informuje, że ma Pan/Paniprawo do:

 1. żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 2. w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. ADO informuje, że ma Pan/Paniprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem realizacji zamówienia i ochrony praw ADO.
 5. Decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany.

____________________

Cukiernia Jagódka

Firma Mohoń Sp. Jawna

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), w treści informacji jako „RODO