Facebook

Polub nas
na Facebooku

Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CUKIERNIA JAGÓDKA – KARTY KLIENTA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów Cukierni Jagódka
2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest jest Cukiernia Jagódka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą pod adresem: Szkolna 92, 62-002 Suchy Las, posiadająca NIP: 777 30 46 031.
3. Program Lojalnościowy obejmuje 4 punkty Cukierni Jagódka – na ul. Dąbrowskiego 23, ul. Dąbrowskiego 80, ul. Rynek 19 w Szamotułach i Pl. Kopernika 2 w Chodzieży. Każda Karta Klienta posiada informację, którego punktu dotyczy.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2. W Programie Lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich
najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 3. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest odebranie Karty Klienta w jednym z punktów wymienionych w punkcie 3 paragraf 1.
2. Każdy klient, który dokona zakupów w jednym z  punktów wymienionych w punkcie 3 paragraf 1 na kwotę minimum 10 zł otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Klienta.
3. Za jedno wydane 10 zł należy się jedna pieczątka.
4. Wielokrotność kwoty 10 zł nie powoduje wielokrotności liczby otrzymanych pieczątek.
5. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów.
6. Po zebraniu przez Klienta 10 pieczątek Klientowi przysługuje odbiór dużej kawy i drożdżówki za 1 grosz.
Odbiór odbywa się w jednym z 4 punktów Cukierni Jagódka – ul. Dąbrowskiego 23, ul. Dąbrowskiego 80, Pl. Kopernika 2 w Chodzieży, ul. Rynek 19 w Szamotułach w zależności od informacji zawartej na Karcie Klienta.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: marketing@cukiernia-jagodka.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
3. Regulamin Programu Lojalnościowego będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej cukierni – www.cukiernia-jagodka.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.