Facebook

Polub nas
na Facebooku

Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CUKIERNIA JAGÓDKA –

KARTY KLIENTA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów Cukierni Jagódka
2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest jest Cukiernia Jagódka Firma Mohoń Spółka Jawna z siedzibą pod adresem: Szkolna 92, 62-002 Suchy Las, posiadająca NIP: 777 30 46 031.
3. Program Lojalnościowy obejmuje 11 punktów Cukierni Jagódka – ul. Szkolna 92 Suchy Las, na ul. Dąbrowskiego 23, ul. Dąbrowskiego 80, ul. Rynek 19 w Szamotułach, ul. Trakt Napoleoński 11 w Rokietnicy, Róg 28 czerwca 1956 i Chłapowskiego Poznań, 28 czerwca 1956 177/2 Poznań, Wyzwolenia 9 Dopiewo, Sienkiewicza 4 Września, os. Czwartaków 24k Swarzędz, Rynek 20 Oborniki.   Każda Karta Klienta posiada informację, którego punktu dotyczy.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2. W Programie Lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 3. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest odebranie Karty Klienta w jednym z punktów wymienionych w punkcie 3 paragraf 1.
2. Każdy klient, który dokona zakupów w jednym z  punktów wymienionych w punkcie 3 paragraf 1 na kwotę minimum 10 zł otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Klienta. Do programu włączają się wszystkie produkty oferowane w cukierni.
3. Za każde wydane 10 zł należy się jedna pieczątka.
4. Wielokrotność kwoty 10 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych pieczątek.
5. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów.
6. Po zebraniu przez Klienta 10 pieczątek Klientowi przysługuje odbiór dużej kawy i drożdżówki za 1 grosz.  W przypadku wyczerpania zapasu drożdżówek Klient otrzyma inne ciastko w zbliżonej cenie. W przypadku kiedy cukiernia nie oferuje kawy Klient otrzyma zamiast niej drugie ciastko.
Odbiór odbywa się w jednym z 10 punktów Cukierni Jagódka: ul. Dąbrowskiego 23, ul. Dąbrowskiego 80, ul. Rynek 19 w Szamotułach, ul. Trakt Napoleoński 11 w Rokietnicy, Róg 28 czerwca 1956 i Chłapowskiego Poznań, 28 czerwca 1956 177/2 Poznań, Wyzwolenia 9 Dopiewo, Sienkiewicza 4 Września, os. Czwartaków 24k Swarzędz, Rynek 20 Oborniki  w zależności od informacji zawartej na Karcie Klienta.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: marketing@cukiernia-jagodka.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
3. Regulamin Programu Lojalnościowego będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej cukierni – www.cukiernia-jagodka.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.