Facebook

Polub nas
na Facebooku

Wygraj Słodki Zestaw – Regulamin Konkursu Września

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest Cukiernia Jagódka Firma Mohoń Spółka jawna z siedzibą pod adresem: Szkolna 92, 62-002 Suchy Las, posiadająca NIP: 777 30 46 031 (dalej: „Organizator”).

 

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w rozdaniu zestawu: wybranego deseru + kawy latte do odbioru w Cukierni Jagódka we Wrześni (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs trwa od dnia 15 czerwca 2021 do dnia 18 czerwca 2021r. do godz. 6:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Ogłoszenie wyników nastąpi 18 czerwca.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 

1. W Konkursie mogą brać udział zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnikami Konkursu mogą być w/w osoby, które posiadają profil na Facebooku,www.facebook.com, zgodny z regulaminem tego portalu. (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”).

 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

4. Udział w konkursie mogą brać osoby, które fizycznie są w stanie odebrać nagrodę w cukierni we Wrześni – na ul. Sienkiewicza 4

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest  odpowiedź na pytanie: ,,Weekend idealny?  Napisz jak miałby wyglądać!” Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Cukiernia Jagódka Poznań

 

2. Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego przez profil Cukiernia Jagódka Poznań na Facebooku do dnia 18 czerwca 2021 godz. 06:00

 

3. Odpowiedzi konkursowe zamieszczone po 18 czerwca 2021r. godz 06:00 nie będą brane pod uwagę.

 

4. Zadanie konkursowe będzie oceniane przez Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi pracownik działu marketingu.

 

5. Komisja może nagrodzić wyłącznie 10 osób, których odpowiedzi uzna za najlepsze/najciekawsze/najbardziej kreatywne. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru zwycięzcy. Wybór zwycięskiej odpowiedzi oparty będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji. (dalej: „Zwycięzcy”).

 

6. Przy wyborze Zwycięzcy brane będzie pod uwagę spełnienie warunków zawartych w rozdaniu.

 

7. Uczestnik otrzyma informację o przyznaniu nagrody poprzez opublikowanie Komentarza w poście konkursowym na fanpageu Cukiernia Jagódka Poznań na Facebooku.

 

8. Aby odebrać nagrodę uczestnik musi wybrać się do cukierni Jagódka we Wrześni na ul. Sienkiewicza 4

 

9. Aby odebrać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do:

 

a. Przedstawienia się z imienia i nazwiska w cukierni przy odbiorze nagrody. Odbiór nagrody i konsumpcja możliwa jest wyłącznie w Cukierni-Kawiarni  we Wrześni na ul. Sienkiewicza 4

 

10. Wygrana promocyjnych deserów i kawy nie uprawnia do wymiany na równowartość w gotówce, ani też do zwrotu gotówki.

 

§ 4 Przebieg Konkursu

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:

 

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

 

b. podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook; c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;

 

c. którzy nadeślą prace zawierające treści nie ich autorstwa. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić twórczość własną uczestnika konkursu. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części być kopią innych utworów.

 

2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Prac konkursowych w przypadku, gdy:

 

a. Prace te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich,

 

b. Prace konkursowe zawierają treści reklamowe dotyczące innych niż Fundator podmiotów, w tym w szczególności podmiotów konkurencyjnych względem Fundatora.

 

§ 5 Nagrody

 

1.Ilość nagród w postaci zestawu deser + kawa latte wynosi 10. (Każda z osób otrzyma 1 zestaw)

 

2. Nagroda w postaci deseru i kawy związana jest z promocją i reklamą naszych produktów i jej jednorazowa wartość nie przekracza 100 zł.

 

§6Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana w ramach udziału w konkursie jest Cukiernia Jagódka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „ADO”) z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ulicy Szkolnej 92.
  2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia konkursowego, jego publikacji, rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i ich publikacji oraz podjęcia czynności z tym związanych, a także w celu realizacji ewentualnych obowiązków publicznoprawnych z tym związanych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu – imienia i nazwiska odbywa się wyłącznie w celach związanych z realizacją konkursu oraz późniejszego odbioru nagrody w sklepie wybranym przez laureata konkursu – w tym celu dane uczestnika przekazywane są do wybranego punktu Cukierni Jagódka.
  4. Lista laureatów konkursu umieszczona po jego zakończeniu zostanie usunięta z fanpage’a Cukierni Jagódka do 10 dni po zakończeniu konkursu. Dane zwycięzców konkursu przekazane do wybranego punktu cukierni w celu odebrania nagrody ulegają zniszczeniu bezpośrednio po odebraniu nagrody przez laureata konkursu.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału konkursie oraz realizacji obowiązków lub ochrony praw ADO.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin dostępny w postaci linku na profilu Cukierni Jagódka Poznań na Facebooku, w poście konkursowym.

 

2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

 

3. Oprócz niniejszego Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Fundatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określa „Regulamin” Serwisu Facebook:https://www.facebook.com/legal/term…. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursu, trudności w dostępie do Strony Konkursu, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.

 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook