Facebook

Polub nas
na Facebooku

Regulamin Konkursu – Wygraj Lody Cassate

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest Cukiernia Jagódka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą pod adresem: Szkolna 92, 62-002 Suchy Las, posiadająca NIP: 777 30 46 031 (dalej: „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w rozdaniu promocyjnej kuli lodowej Cassate  (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs trwa od dnia 25 czerwca 2024 do dnia 27 czerwca 2024 do godz. 18:00

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnikami Konkursu mogą być w/w osoby, które posiadają profil na Facebooku,www.facebook.com, zgodny z regulaminem tego portalu. (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”).

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym na Facebooku Cukiernia Jagódka Poznań na pytanie:  z jakimi 4 osobami podzielił/a byś się lodami Cassate i dlaczego właśnie z nimi?

2. Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego przez profil Cukiernia Jagódka Poznań na Facebooku do dnia 27.06.2024  godz 18:00

3. Odpowiedzi konkursowe zamieszczone po 27 czerwc 2024r. godz 18:00 nie będą brane pod uwagę.

4. Zadanie konkursowe będzie oceniane przez Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi pracownik działu marketingu.

5. Komisja może nagrodzić wyłącznie 5 osób, których  odpowiedzi uzna za najciekawsze. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru zwycięzcy. Wybór zwycięskiej odpowiedzi oparty będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji. (dalej: „Zwycięzcy”).

6. Przy wyborze Zwycięzcy brane będzie pod uwagę spełnienie warunków zawartych w rozdaniu.

7. Uczestnik otrzyma informację o przyznaniu nagrody poprzez opublikowanie na Facebooku Cukiernia Cukiernia Jagódka Poznań postu z listą laureatów.

8. Aby odebrać nagrodę uczestnik musi skontaktować się z Fundatorem nagrody poprzez wiadomość prywatną (wiadomość prywatna) w serwisie Facebook.

9. Aby odebrać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do:

a. Przesłania danych umożliwiających jego identyfikacje (imię i nazwisko) miejsca odbioru nagrody. oraz dnia odbioru. Odbiór nagrody jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym kontakcie z fundatorem na facebooku. Odbiór nagrody możliwy jest w punktach firmowych Cukierni Jagódka. Nie wysyłamy nagród.

10. W przypadku braku kontaktu z fundatorem nagrody i organizatorem konkursu  nagroda przepada.

11. Wygrana promocyjnych lodów nie uprawnia do wymiany na równowartość w gotówce, ani też do zwrotu gotówki.

§ 4 Przebieg Konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b. podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook; c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;

c. którzy nadeślą prace zawierające treści nie ich autorstwa. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić twórczość własną uczestnika konkursu. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części być kopią innych utworów.

2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Prac konkursowych w przypadku, gdy:

a. Prace te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich,

b. Prace konkursowe zawierają treści reklamowe dotyczące innych niż Fundator podmiotów, w tym w szczególności podmiotów konkurencyjnych względem Fundatora.

§ 5 Nagrody

1.Ilość nagród w postaci promocyjnej kuli lodów Cassate wynosi 5. Każdy wygrany otrzyma jedną kulę Cassate.

2. Nagroda w postaci lodów Cassate związana jest z promocją i reklamą naszych produktów i jej jednorazowa wartość nie przekracza 100 zł.

§6. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana w ramach udziału w konkursie jest Cukiernia Jagódka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „ADO”) z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ulicy Szkolnej 92.
  2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia konkursowego, jego publikacji, rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i ich publikacji oraz podjęcia czynności z tym związanych, a także w celu realizacji ewentualnych obowiązków publicznoprawnych z tym związanych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu – imienia i nazwiska odbywa się wyłącznie w celach związanych z realizacją konkursu oraz późniejszego odbioru nagrody w sklepie wybranym przez laureata konkursu – w tym celu dane uczestnika przekazywane są do wybranego punktu Cukierni Jagódka.
  4. Lista laureatów konkursu umieszczona po jego zakończeniu zostanie usunięta z fanpage’a Cukierni Jagódka do 10 dni po zakończeniu konkursu. Dane zwycięzców konkursu przekazane do wybranego punktu cukierni w celu odebrania nagrody ulegają zniszczeniu bezpośrednio po odebraniu nagrody przez laureata konkursu.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału konkursie oraz realizacji obowiązków lub ochrony praw ADO.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny w postaci linku na profilu Cukierni Jagódka Poznań na Facebooku, w poście konkursowym.

2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

3. Oprócz niniejszego Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Fundatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określa „Regulamin” Serwisu Facebook:https://www.facebook.com/legal/term…. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursu, trudności w dostępie do Strony Konkursu, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook