Facebook

Polub nas
na Facebooku

Regulamin Konkursu – Wielkanoc 2023

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest Cukiernia Jagódka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą pod adresem: Szkolna 92, 62-002 Suchy Las, posiadająca NIP: 777 30 46 031 (dalej: „Organizator”).

 

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w rozdaniu zestawu wielkanocnego, w którego skład wchodzi: babka deserowa, 2 szt babeczki do święconki, 1 szt Mazurek z lukrem, 1 szt Mazurek makaronikowy z czekoladą. Kolory mazurków i ich dekoracje są losowe.  (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2023 do dnia 5 kwietnia 2023 do godz. 8:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Ogłoszenie wyników nastąpi 5 kwietnia. Odbiór nagrody możliwy będzie  wyłącznie w piątek 7 kwietnia w wybranym punkcie firmowym  po wcześniejszym kontakcie przez wiadomość prywatną.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnikami Konkursu mogą być w/w osoby, które posiadają profil na Facebooku,www.facebook.com, zgodny z regulaminem tego portalu. (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”).

 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest wstawienie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Cukiernia Jagódka Poznań  ZDJĘCIA/RYSUNKU/MALUNKU ozdobionego, udekorowanego JAJA WIELKANOCNEGO – TZW PISANKI.

 

2. Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego przez profil Cukiernia Jagódka Poznań na Facebooku do dnia 5 kwietnia  godz. 8:00

 

3. Odpowiedzi konkursowe zamieszczone po 5 kwietnia 2023r. godz 8:00 nie będą brane pod uwagę.

 

4. Zadanie konkursowe będzie oceniane przez Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi pracownik działu marketingu.

 

5. Komisja może nagrodzić wyłącznie 2 osoby, których  prace uzna za najładniejsze/najbardziej kreatywne. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru zwycięzcy. Wybór zwycięskiej odpowiedzi oparty będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji. (dalej: „Zwycięzcy”).

 

6. Przy wyborze Zwycięzcy brane będzie pod uwagę spełnienie warunków zawartych w rozdaniu.

 

7. Uczestnik otrzyma informację o przyznaniu nagrody poprzez opublikowanie na Facebooku Cukiernia Cukiernia Jagódka Poznań postu lub komentarza z listą laureatów.

 

8. Aby odebrać nagrodę uczestnik musi skontaktować się z Fundatorem nagrody poprzez wiadomość prywatną (wiadomość prywatna) w serwisie Facebook.

 

9. Aby odebrać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do:

 

a. Przesłania danych umożliwiających jego identyfikacje (imię i nazwisko) miejsca odbioru nagrody. Odbiór nagrody jest możliwy wyłącznie 7 KWIETNIA (PIĄTEK) po wcześniejszym kontakcie z fundatorem na facebooku. Odbiór nagrody możliwy jest w punktach firmowych Cukierni Jagódka.

10. W przypadku braku kontaktu z fundatorem nagrody i organizatorem konkursu  nagroda przepada.

11. Wygrana promocyjnego zestawu wielkanocnego nie uprawnia do wymiany na równowartość w gotówce, ani też do zwrotu gotówki.

 

§ 4 Przebieg Konkursu

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:

 

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

 

b. podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook; c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;

 

c. którzy nadeślą prace zawierające treści nie ich autorstwa. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić twórczość własną uczestnika konkursu. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części być kopią innych utworów.

 

2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Prac konkursowych w przypadku, gdy:

 

a. Prace te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich,

 

b. Prace konkursowe zawierają treści reklamowe dotyczące innych niż Fundator podmiotów, w tym w szczególności podmiotów konkurencyjnych względem Fundatora.

 

§ 5 Nagrody

 

1.Ilość nagród w postaci zestawu wielkanocnego  wynosi 2 (Każdy z 2 laureatów otrzyma 1 zestaw wielkanocny).

 

2. Nagroda w postaci zestawu wielkanocnego związana jest z promocją i reklamą naszych produktów i jej jednorazowa wartość nie przekracza 100 zł.

 

§6Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana w ramach udziału w konkursie jest Cukiernia Jagódka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „ADO”) z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ulicy Szkolnej 92.
  2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia konkursowego, jego publikacji, rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i ich publikacji oraz podjęcia czynności z tym związanych, a także w celu realizacji ewentualnych obowiązków publicznoprawnych z tym związanych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu – imienia i nazwiska odbywa się wyłącznie w celach związanych z realizacją konkursu oraz późniejszego odbioru nagrody w sklepie wybranym przez laureata konkursu – w tym celu dane uczestnika przekazywane są do wybranego punktu Cukierni Jagódka.
  4. Lista laureatów konkursu umieszczona po jego zakończeniu zostanie usunięta z fanpage’a Cukierni Jagódka do 10 dni po zakończeniu konkursu. Dane zwycięzców konkursu przekazane do wybranego punktu cukierni w celu odebrania nagrody ulegają zniszczeniu bezpośrednio po odebraniu nagrody przez laureata konkursu.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału konkursie oraz realizacji obowiązków lub ochrony praw ADO.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin dostępny w postaci linku na profilu Cukierni Jagódka Poznań na Facebooku, w poście konkursowym.

 

2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

 

3. Oprócz niniejszego Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Fundatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określa „Regulamin” Serwisu Facebook:https://www.facebook.com/legal/term…. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursu, trudności w dostępie do Strony Konkursu, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.

 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook