Facebook

Polub nas
na Facebooku

Program lojalnościowy torty

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CUKIERNIA JAGÓDKA –

KARTY KLIENTA – TORTY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów Cukierni Jagódka
2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest jest Cukiernia Jagódka Firma Mohoń Spółka Jawna z siedzibą pod adresem: Szkolna 92, 62-002 Suchy Las, posiadająca NIP: 777 30 46 031.
3. Program Lojalnościowy obejmuje 11 punktów Cukierni Jagódka – na ul. Dąbrowskiego 23, ul. Dąbrowskiego 80, ul. Rynek 19 w Szamotułach, ul. Trakt Napoleoński 11 w Rokietnicy, Róg 28 czerwca 1956 i Chłapowskiego Poznań, 28 czerwca 1956 177/2 Poznań, Wyzwolenia 9 Dopiewo, Sienkiewicza 4 Września, os. Czwartaków 24k Swarzędz, Rynek 20 Oborniki, ul. Szkolna 92 Suchy Las.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2. W Programie Lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 3. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest odebranie Karty Klienta w jednym z punktów wymienionych w punkcie 3 paragraf 1.
2. Każdy klient, który dokona zakupu dowolnego tortu otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Klienta.
3. Za każdy zakupiony tort należy się jedna pieczątka.
4. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów.
5. Po zebraniu przez Klienta 6 pieczątek Klientowi przysługuje odbiór firmowego parasola.  Klient odbiór parasola poświadcza na piśmie.
Odbiór odbywa się w jednym z 11 punktów Cukierni Jagódka: ul. Dąbrowskiego 23, ul. Dąbrowskiego 80, ul. Rynek 19 w Szamotułach, ul. Trakt Napoleoński 11 w Rokietnicy, Róg 28 czerwca 1956 i Chłapowskiego Poznań, 28 czerwca 1956 177/2 Poznań, Wyzwolenia 9 Dopiewo, Sienkiewicza 4 Września, os. Czwartaków 24k Swarzędz, Rynek 20 Oborniki, Szkolna 92 Suchy Las.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: marketing@cukiernia-jagodka.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
3. Regulamin Programu Lojalnościowego będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej cukierni – www.cukiernia-jagodka.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.